facebook icon

Nie wszyscy kierowcy są świadomi ilości świadczeń socjalnych, które oferuje im zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę. Każdy kierowca, jako obywatel Unii Europejskiej, jest objęty systemem zabezpieczenia danego państwa członkowskiego UE i tym samym ma takie samo prawo do ubiegania się o świadczenia socjalne, jak obywatele tego państwa.

Niemcy nazywane są krajem socjalnym ze względu na ilość oferowanych świadczeń, ponadto zasada państwa socjalnego widnieje jako zapis w niemieckiej konstytucji, co czyni jego charakter zobowiązaniem politycznym. W nowoczesnym państwie, takim jak Niemcy, obywateli stawia się na pierwszym miejscu, o czym świadczy właśnie pakiet socjalny.

Wszystkie oferty pracy jakie proponuje LUKSMANN są na niemieckich umowach o pracę.

Posiadamy zestawy typ: plandeka, tandem, wywrotki, silosy, autotransportery, BDFy. Systemy pracy 2/2, 3/3, 4/4, 2/1, 3/1, poniedziałek piątek + wolne weekendy i inne
Jeżeli chcesz zobaczyć oferty kliknij sprawdź:

Jednym z najważniejszych i najbardziej popularnym świadczeniem socjalnych jest zasiłek rodzinny, tzw. Kindergeld, wystawiany przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Kierowcy zatrudnieni na niemieckich warunkach, jako rodzice ubezpieczeni w Polsce, a pracujący w Niemczech, mają prawo do zasiłku rodzinnego. Głównym warunkiem otrzymania Kindergeld jest posiadanie na terenie Unii Europejskiej dzieci do lat 18 oraz dzieci uczących się do 25 roku życia. Istnieje również możliwość otrzymania zasiłku na dzieci starsze niż 18 lat i nieuczące się, ale poszukujące pracę (granica wieku to 21 lat) oraz na dzieci, które mają 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy. Dzieci nie muszą być zameldowane w Niemczech, mogą zarabiać na siebie bez ograniczeń, ponieważ ich zarobki nie wpływają na wysokość zasiłku. W niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie pomocy na dzieci pełnoletnie, które się nie uczą. Zasiłek przyznawany jest zawsze jednej osobie, np. rodzicowi lub bezpośrednio dziecku, ale pod warunkiem, że nie jest ono już na utrzymaniu rodziców.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny w Niemczech, należy posiadać numer identyfikacyjny, tzw. Steuerliche Identifikationsnummer, który nadawany jest w momencie zameldowania na terenie Niemiec lub podczas pierwszego rozliczenia podatku. Każdy wnioskodawca musi więc potwierdzić min. 6 przepracowanych miesięcy w Niemczech (183 dni) oraz przedłożyć zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech, również min. 6 miesięcy. Ciekawym aspektem jest fakt, że o zasiłek można ubiegać się również do pół roku wstecz. Osobie składającej wniosek pieniądze zostaną wypłacone za ostatnie 6 miesięcy pracy.

Istnieje wyjątek, który wyklucza posiadanie numeru identyfikacyjnego. Dotyczy on głównie osób, które mimo zatrudnienia w Niemczech, nie posiadają stałego pobytu, lecz dojeżdżają do pracy z innego kraju UE. Sytuacja ta dotyczy głównie kierowców, którzy są oddelegowywani do pracy przez niemiecką firmę. W tym przypadku, wypełniając wniosek o Kindergeld, osoba niezameldowana w Niemczech może przedłożyć numer PESEL.

Jedyną możliwością uzyskania numeru identyfikacyjnego pomimo braku zameldowania jest pierwsze rozliczenie podatkowe w Niemczech. Po tym rozliczeniu numer identyfikacyjny będzie znajdował się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid).

Posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego jest niezmiennym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego. Każdy wnioskodawca musi rozliczać się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt) i udowodnić to przedkładając meldunek, umowę najmu mieszkania, czy – w przypadku braku zameldowania – decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid) wystawianej przez Urząd Skarbowy (Finanzamt).

Każda osoba zatrudniona w Niemczech przez dłuższy okres czasu ma obowiązek przedłożyć ostatnie niemieckie decyzje podatkowe, tzw. Einkommensteuerbescheid oraz zaświadczenie podatkowe – Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech muszą złożyć kopię wpisu do rejestru handlowego, tzw. Gewerberegister.

Co kryje się pod pojęciem nieograniczony obowiązek podatkowy?

Jest to status podatkowy, który można uzyskać, gdy w danym roku przebywa się na terenie Niemczech lub przepracuje się 183 dni lub dochód w Polsce nie przekracza więcej nić 4002 € lub 90 % dochodów zostało uzyskanych w Niemczech.

Kierowcy należą do uprzywilejowanej grupy ludzi, którzy pomimo braku możliwości stałego pobytu, mogą ubiegać się o Kindergeld. Mimo wszystko warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, które ułatwią i przyspieszą proces ubiegania się o zasiłek:

·       tymczasowe zameldowanie w Niemczech

·       wstrzymanie się z wnioskiem o zasiłek rodzinny do momentu rozliczenia pierwszego podatku w Niemczech

·       dokumenty od pracodawcy poświadczające pobyt na terenie Niemiec powyżej 183 dni

Biorąc pod uwagę powyższe, każdy kierowca może być pewny, że jego wniosek nie zostanie odrzucony.

W roku 2018 stawka zasiłku rodzinnego w  Niemczech wzrosła i wynosi na pierwsze i drugie dziecko 194 €, na trzecie 200 €, a na czwarte i każde kolejne 225 € miesięcznie. Kindergeld przyznawany jest na dzieci rodzone, przybrane, adoptowane, dzieci współmałżonka, a nawet na wnuki, jeżeli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o Kindergeld? Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, jest długa i uzależniona od formy zatrudnienia. Najważniejszymi dokumentami jest unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci, zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech i przetłumaczone zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce, kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i dzieci oraz  zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że urząd niemiecki, w zależności od sytuacji rodzinnej, może zażądać większej ilości dokumentów. Akt urodzenia dziecka bez małżeństwa musi zostać przetłumaczony na j. niemiecki z pomocą tłumacza przysięgłego. Wnioskodawca znajdujący się w separacji ze swoim partnerem musi przedłożyć orzeczenie sądowe również przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli wnioskodawca korzystał z pomocy socjalnej lub starał się o nią w innym państwie UE, ma za obowiązek przedłożyć również decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku. W przypadku, kiedy opiekunem dziecka nie jest rodzina, wnioskodawca powinien dostarczyć przetłumaczone na język niemiecki zaświadczenie, w którym rodzice oświadczają, że powierzają danej osobie opiekę nad dzieckiem.

Oprócz znanego świadczenia jakim jest Kindergeld, pracownikom przysługuje wiele innych świadczeń pieniężnych na dzieci: Kinderzuschlag –  dodatek na dzieci 140 €, Elterngeldrodzicielskie 300-1800 €, Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński do 390 €, Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy 150-300 € – oraz Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy 100-150 €. Kwoty te wypłacane są na 1 dziecko.

Kinderzuschlag jest dodatkiem do Kindergeld, który mogą otrzymać opiekunowie dziecka, jeżeli ich dochody nie przekraczają 900 € (w przypadku samotnych rodziców 600 €). Dodatek ten może być wypłacany do 25 roku życiu dziecka, jeżeli mieszka ono z wnioskodawcą i jest przez niego utrzymywany.

Pozytywną informacją dla osób korzystających z polskiego świadczenia 500 + jest fakt, że oba świadczenia –  polskie 500 + oraz Kindergeld – nie wykluczają się. Zasiłek Kindergeld w tym wypadku zostaje pomniejszony o kwotę odpowiadającą 500 złotym.

Wnioski o Kindergeld znajdują się na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub na stronach internetowych, jak np.  www.familienkasse.de lub www.bzst.de . Wnioski można złożyć osobiście lub z pomocą pełnomocnika drogą pocztową. Na decyzję o przyznaniu zasiłku czeka się od 2 do 6 miesięcy