facebook icon

O urlopie w Niemczech w skrócie:

  1. Każdy pracownik ma prawo do urlopu i dalszego wynagrodzenia podczas urlopu.
  2. Urlop ustala pracodawca. Musi on jednak rozważyć życzenia swoich pracowników.
  3. Każdy, kto weźmie urlop bez zgody szefa, dostanie tak zwane upomnienie (Abmahnung) a nawet może dostać wypowiedzenie.
  4. Wszystko o prawie do urlopu jest zapisane w Niemczech w federalnej ustawie o urlopie (BUrlG).
  5. Federalne prawo urlopowe przewiduje prawo do corocznego urlopu trwającego co najmniej 24 dni przy 6 dniach pracy w tygodniu. Jeśli pracujesz tylko pięć dni w tygodniu, będziesz uprawniony do co najmniej 20 dni urlopu w roku.
  6. Z reguły pracownicy muszą skorzystać z pozostałego urlopu do 31 marca następnego roku.

Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z ustawa o minimalnym urlopie dla pracowników przysługują pracownikowi zgodnie z § 3 BUrlG 24 dni robocze. Oświadczenie to należy jednak rozpatrywać względnie, ponieważ prawo zakłada, że minimalny urlop będzie obliczany na podstawie jednego tygodnia roboczego wynoszącego 6 dni roboczych. Tylko ci, którzy pracują tyle dni w tygodniu, mają prawo do minimum 24 dni w roku.

Pracownikom, którzy pracują rzadziej, przysługuje mniej urlopu ustawowego. Można to obliczyć według prostej formuły:

Liczba dni roboczych w tygodniu x 4 = ustawowa minimalna liczba dni urlopu

W ten sposób ustala się jednak tylko ustawowe prawo do minimalnego urlopu. Jeżeli w umowie o pracę uzgodniono więcej urlopu, to pracownikowi przysługuje większa liczba dni urlopu.

Niektóre umowy o pracę lub układy zbiorowe (tzw. Tarifvertrag) przewidują wyższe uprawnienia urlopowe dla starszych pracowników lub pracowników o dłuższym stażu pracy. Nie zawsze jest to jednak dopuszczalne, ponieważ taki przepis może łatwo naruszać ustawę o równym traktowaniu.

Wynagrodzenie za urlop

Urlop jest zwolnieniem z pracy. Niemniej jednak pracownik nie musi rezygnować z wynagrodzenia, ponieważ BUrlG stanowi, że wynagrodzenie musi być nadal wypłacane w okresie urlopowym. Od wynagrodzenia urlopowego obowiązują zwykłe potrącenia z tytułu podatku od wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego.

Urlop bezpłatny

Bezpłatny urlop nie jest przewidziany w niemieckim prawie urlopowym i zwykle jest zatwierdzany tylko w wyjątkowych przypadkach. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostało o tym wspomniane w umowie z pracodawcą.

Dostępność w czasie urlopu

Zasadniczo pracodawca nie może wymagać, abyś był stale pod telefonem podczas urlopu. W wyjątkowych przypadkach może on mieć możliwość skontaktowania się z Tobą w czasie wolnym od pracy. Jednak musi to być nagły wypadek.

Czy szef może ściągnąć Cię z urlopu zgodnie z prawem pracy?

Zasadniczo pracodawcom nie wolno ściągać pracowników z urlopu. Zgodnie z prawem pracy możliwość ściągnięcia pracowników z urlopu istnieje tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach. Poszkodowany pracownik musi otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystany urlop. Ponadto pracodawca musi ponieść wszelkie koszty poniesione przez osobę zainteresowaną z powodu odwołania urlopu. Mogą to być na przykład koszty zmiany, przesunięcia lub odwołania rezerwacji. Ktoś, kto zdecyduje się więc ściągnąć pracownika z urlopu, musi zgodnie z prawem pracy sięgnąć głęboko do kieszeni.

Pracodawca odmówił urlopu: co możesz zrobić?

Art. 7 federalnej ustawy urlopowej (BurlG) stanowi, że przy ustalaniu urlopu należy uwzględnić życzenia pracownika. Oznacza to, że pracownicy mogą sami decydować o tym, kiedy mogą wziąć urlop. Wnioski o urlop mogą zostać odrzucone tylko z ciężkiej sytuacji w firmie. Zakłócenie dnia roboczego z powodu nieobecności pracownika nie jest wystarczającym powodem do odmowy urlopu. Dopuszczalne powody do odrzucenia wniosku o urlop:

– terminowa realizacja zlecenia

– wszyscy pracownicy chcą wypoczywać w tym samym czasie

– prace inwentaryzacyjne

– zwiększony nakład pracy, zleceń

Jeśli pracodawca odmawia urlopu pracownikowi, musi go udzielić w późniejszym terminie. Ponadto odmowe wniosku o urlop należy dokonać na piśmie oraz podać uzasadnienie odmowy urlopu. Jeżeli jednak pracownik uważa, że uzasadnienie jest niewystarczające i ma prawo do urlopu, powinien zwrócić się do swojego pracodawcy i powołać się na artykuł § 7 BurlG. Jeśli pracodawca nadal odmawia urlopu, można również rozpatrzyć wzniesienie skargi do sądu pracy. Pracownik powinien jednak to rozważyć, ponieważ taki krok zwykle powoduje trwałe obciążenie stosunku pracy.

Co z Twoim urlopem po złożeniu wypowiedzenia?

W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownicy często mają nadal prawo do nieobecności przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ale nawet tutaj pracodawca może odmówić urlopu, jeśli przemawiają za nim pilne powody operacyjne. W takim przypadku jednak urlop powinien zostać zrekompensowany przez szefa zgodnie z § 7 Abs. 4 BurlG (wypłacić pracownikowi niewykorzystany urlop).

Źródła:

www.arbeitsrechte.de